Misja i Cele

Realizacja zadania polega na pozyskaniu Polonii, Polaków mieszkających za granicą i związanych z nimi organizacji, którzy zostaną Animatorami Wizerunku Polski w Europie (AWPE) oraz stworzenie środowiska tych Animatorów poprzez comiesięczne spotkania integracyjno-wdrożeniowo-formacyjne na platformie internetowej MS Teams i przygotowanie/przeszkolenie do realizacji projektów w proponowanych 7 obszarach lub innych uzgodnionych z Animatorami, które mogą np. obejmować propozycje zagadnień na 10 spotkań tematycznych. Realizacje w proponowanych obszarach działań wykraczają poza zakres poniższego zadania publicznego, ale będą naturalną konsekwencją podejmowanych zobowiązań przez Animatorów i mogą też stanowić tytuł do kolejnego zadania publicznego.

Misją AWPE jest budowanie dobrego wizerunku Polski wśród cudzoziemców poza granicami w obszarze kultury, edukacji, nauki, tradycji wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, gospodarki i polityki w spójności z koncepcją solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana.

Cele

  1. Edukacja, rozwój i integracja społeczności podmiotów polonijnych przez budowanie sieci Animatorów w oparciu o wartości Roberta Schumana.
  2. Promowanie i wdrażanie przez Animatorów wśród różnych narodów modelu Wspólnoty Narodów Europy opartej na wartościach w koncepcji Roberta Schumana.
  3. Formowanie współpracy Animatorów z podmiotami zagranicznymi poprzez zaangażowanie w różne dziedziny życia narodów w oparciu o wartości chrześcijańsko-społeczne.

Proces realizacji misji i celów będzie dokonywany w drugim etapie wybiegającym poza niniejsze zadanie publiczne, który nastąpi po pierwszym etapie przez wdrażanie wybranych lub podobnych projektów umieszczonych na liście 10 tematów spotkań dla potencjalnych Animatorów, które mają miejsce w pierwszym etapie inicjacji i budowania sieci Animatorów do 31 grudnia 2022.

Skip to content