Tematyka i struktura spotkań

Tematyka 14 spotkań na MS Teams w okresie do 31 grudnia 2022:

 1. Trójmorze jako Polska myśl i wkład do procesu jednoczenia Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Schumana: (Tomasz Pysiak)

  „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu  stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji.” (Robert Schuman)

  Rola i cele: Budowanie wspólnoty ludzi, a szczególnie młodej generacji, w krajach Trójmorza i wdrażanie wspólnych projektów w obszarze społecznym, gospodarczym, kulturalnym, religijnym, naukowym i politycznym, co ma prowadzić do budowania kariery i kompetencji młodych ludzi w procesie sukcesji w przyszłym kształtowaniu Europy wg koncepcji Schumana.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Realizacja celu będzie obejmowała: Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu w formie zjazdu delegatów z krajów Trójmorza w Krasiczynie 19-23 września 2022, założenie Instytutu Trójmorskiego, utworzenie Szkoły Służby Społecznej i Politycznej, założenie Fundacji Trójmorskiej oraz tworzenie sieci Wspólnoty Akademickiej. Animatorzy zapraszają i integrują osoby i podmioty z Trójmorza do realizacji przedmiotowych i podmiotowych celów.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępnia i obsługuje platformę Internetową w zakresie działania Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu. Są do dyspozycji fundusze umożliwiające komunikację i realizację projektu w ciągu kolejnych lat w sposób ciągły.

 2. Wkład Polski do budowania relacji między ludźmi różnych narodów Europy odwołujących się do wspólnych korzeni naszego kontynentu realizowany w formie turystyki kulturowej (Ryszard Krzyżkowski)
  „Zjednoczona Europa nie powstanie z dnia na dzień i nie bez przeszkód na swojej drodze. Jej budowa będzie podążać drogą ducha. Nic, co jest trwałe nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze. Jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei relacji wspólnotowych i ducha solidarności jako społeczności” (Robert Schuman)

  Rola i cele: Budowania społeczności międzynarodowej na bazie wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy w celu tworzenia międzynarodowych Grup Schumana kształtujących model Wspólnoty Narodów Europy w koncepcji Schumana.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Organizowanie spotkań międzynarodowych grup na trasie Podróży Śladami Schumana do Metz i Strasburga, podczas których będzie możliwość wzajemnego poznawania tradycji narodów i idei Schumana w formie  seminariów i konferencji w PE w Strasburgu i w domu Schumana w Metz. Zapraszanie cudzoziemców z różnych narodów Europy na „Wigilię i Święta Bożego Narodzenia” do polskich rodzin. Animatorzy z poszczególnych krajów będą koordynatorami i integratorami tych działań w poszczególnych państwach i regionach Europy.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana będzie koordynował działania w zakresie wymienionych projektów.

 3. Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS):
  (dr Marek Oktaba)

  „Demokracja [w Europie] będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. Stanowisko demokraty może być określone w ten sposób: nie może on zaakceptować tego, że państwo systematycznie ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać, bez krzywdy i szkody wyrządzonej sobie, niezwykłej skuteczności natchnienia religijnego w praktykowaniu cnót obywatelskich, w tak koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego, które wszędzie działają.” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie wdrażania zasad i norm cywilizacji łacińskiej i myśli chrześcijańsko-społecznej do praktyki życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i politycznego. Działania operacyjne i wdrożeniowe: Tworzenie międzynarodowej edycji PUNCS w języku angielskim. Animatorzy pełnią rolę koordynatorów, promotorów i współorganizatorów oraz rekrutowaliby w danym kraju uczestników PUNCS wraz z wytypowaniem kandydatów na wykładowców w języku angielskim.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępnia i obsługuje platformę Internetową w zakresie działania PUNCS. Możliwe są Patronaty Honorowe ważnych polskich instytucji.

 4. Forum Polonii Gospodarczej (dr Krzysztof Radecki)
  „Gorzkie lekcje historii prowadziły mnie do granic utraty zaufania w pochopnie improwizowane oraz nadmiernie ambitne projekty. Ale również zrozumiałem, że jeśli wyznaczony cel, jest dobrze  przemyślany w oparciu o wnioski wyprowadzone z obserwacji rzeczywistości oraz wynika on z olbrzymiego zainteresowania człowieka, to prowadzi on nas do nowych a nawet bardzo rewolucyjnych inicjatyw. W takiej sytuacji ważne jest, aby trzymać się ich i wytrwać, nawet jeśli idą przeciwko utrwalonym przyzwyczajeniom, przyjętym poprawnościom i występującym antagonizmom” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Niwelowanie barier współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami polonijnymi w celu budowania aliansów branżowych między nimi i pogłębiania relacji biznesowych, w duchu solidaryzmu społeczno-gospodarczego, z firmami obcymi za granicą oraz podmiotami w Polsce, co ma prowadzić do rozwoju gospodarczego Polski przez zwiększanie skali działania polskich podmiotów za granicą i eksportu zaś z drugiej strony do zwiększania inwestycji w Polsce.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Zainicjowanie systematycznych spotkań na platformie Internetowej Instytutu Myśli Schumana grup interesów branżowych firm polonijnych i podmiotów z Polski w celu wyboru i realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i eksportowych. Animatorzy pełnią funkcję liderów powstających grup biznesowych i projektowych.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępnia i obsługuje platformę Internetową w zakresie działania Forum Polonii Gospodarczej. Możliwe jest ewentualne wsparcie Instytucji Rządowych i pozarządowych oraz istotnych dużych podmiotów biznesowych w Polsce wraz z zaangażowaniem kluczowych ekspertów i praktyków życia gospodarczego, a także sięganie po wsparcie finansowe na wybrane projekty wraz z wprowadzaniem odpowiednich rozwiązań regulacyjnych i instrumentów wspierających wdrażanie projektów gospodarczych w ramach powstających polonijnych grup biznesowych.
 5. Europa Schumana pochodną polskiej tradycji a tworzenie społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana i sieci Animatorów Wizerunku Polski w Europie (Prof. Zbigniew Krysiak)
  „Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Niwelowanie wpływu ideologii na proces integracji europejskiej oraz na zdolności Europy podejmowania wyzwań czasu.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Podjęcie wezwania postawionego przez kard. Hlonda, aby Polska stanęła na czele Maryjnego zjednoczenia narodów, a to poprzez przywrócenie procesu integracji europejskiej do fundamentu chrześcijaństwa. Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana będzie nawiązywał współpracę z ośrodkami europejskimi podzielającymi poglądy na temat kierunków rozwoju Europy. Instytut działa w różnych sferach życia społecznego, integruje różnych aktorów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą tworzyć, budować i wdrażać Pojednanie -> Solidarność -> Pokój.
 6.  Inwestowanie w koncepcji cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną przez grupy polonijnych i zagranicznych przedsiębiorstw wspierające wizerunek Polski (Marcin Perz)
  „Nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności” (Robert Schuman).
  Rola i cele: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i polonijnych w rozwoju ich działalności, wzroście innowacyjności oraz współpracy ze środowiskami naukowymi.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Pomoc przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu zwolnień podatkowych przy spełnieniu wymagań w zakresie wysokich standardów działalności.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępni przedsiębiorcom w krajach Europy informację o ułatwieniach inwestycyjnych na terenie Polski.
 7. Inwestowanie w koncepcji cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną przez grupy polonijnych i zagranicznych przedsiębiorstw wspierające wizerunek Polski (Marcin Perz) „Nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i polonijnych w rozwoju ich działalności, wzroście innowacyjności oraz współpracy ze środowiskami naukowymi.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Pomoc przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu zwolnień podatkowych przy spełnieniu wymagań w zakresie wysokich standardów działalności.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępni przedsiębiorcom w krajach Europy informację o ułatwieniach inwestycyjnych na terenie Polski.
 8. Solidaryzm społeczno-gospodarczy w praktyce
  (dr Maksymilian Ślusarczyk i Marek Kordas)
  „Konsekwencją współzależności pomiędzy narodami jest to, że nie da się pozostać obojętnym wobec szczęścia i nieszczęścia wielu ludzi. Myślący Europejczyk nie może się cieszyć lub być złośliwym w obliczu nieszczęścia bliźniego swego i wszyscy powinniśmy jednoczyć się na dobre i złe, znosząc wspólny los i niosąc solidarnie wspólne ciężary.” (Robert Schuman)
  Tradycja myśli Solidarności w Polsce. Rola związku zawodowego Solidarność w budowaniu relacji z innymi związkami zawodowymi w Europie. Nauka Jana Pawła II w o solidarności. Model gospodarki, przedsiębiorstwa i państwa w koncepcji solidaryzmu społeczno-gospodarczego.
  Rola i cele: Promowanie modelów gospodarki, przedsiębiorstwa i państwa w koncepcji solidaryzmu społeczno-gospodarczego.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Upowszechnianie wiedzy na temat tradycji myśli solidarności w Polsce oraz wskazywanie pól do angażowania grup społecznych na rzecz budowy dobra wspólnego.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana wykorzystując swe narzędzia edukacyjne takie jak PUNCS będzie propagował wiedzą na temat rozwiązań gospodarczych i politycznych zawartych w myśli chrześcijańsko- społecznej.
 9. Lekcje o dawnej i obecnej Rzeczypospolitej a rekomendacje i wnioski dla budowania wizerunku Polski w Europie (prof. Stanisław Rosik)
  „Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Promowanie istotnych, ale zapomnianych lub nieznanych faktów z historii, kultury i tradycji Polski, które miały ważny wpływ na historię i kulturę Europy, takich jak np.: „Odsiecz Wiedeńska”, Bitwa 1920, Powstanie Warszawskie, Związek Zawodowy Solidarność, Pierwsza Rzeczypospolita jako doświadczenie wspólnoty narodów Europy.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Animatorzy podejmują działania dotyczące organizowania spotkań, promocji w mediach, wystaw, w tym wystawy o Schumanie jako nieświadomym spadkobiercą wartości Pierwszej Rzeczypospolitej.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana będzie wspierał podejmowane inicjatywy na rzecz szerzenia aktywności obywatelskiej w przedmiotowym zakresie.
 10. Gospodarcze uwarunkowania Wspólnoty Europejskiej – szanse i zagrożenia dla Polonii, Polaków i Polski (prof. Tomasz Grosse)
  „Granice w Europie stanowić będą coraz mniejszą przeszkodę w wymianie poglądów, osób i dóbr. Poczucie solidarności narodów przewyższy pokonane odtąd nacjonalizmy, których zasługi polegały na wyposażeniu państw w tradycję i solidną wewnętrzną strukturę. Na tych dawnych państwowych podstawach trzeba wznieść nowy ponadpaństwowy poziom. Nie nastąpi w ten sposób żadne wyparcie chwalebnej przeszłości, lecz nowy rozwój narodowych sił dzięki ich wprzęgnięciu w służbę ponadnarodowej wspólnoty. (…) Nie chodzi o połączenie państw, o stworzenie jednego superpaństwa. Nasze europejskie kraje są rzeczywistością historyczną; byłoby psychologicznie niemożliwe sprawić, aby przestały istnieć. Ich różnorodność jest wręcz bardzo korzystna i dlatego nie chcemy jej ani niwelować, ani zrównywać” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Wskazanie iż jesteśmy tak pracowici, iż nie tylko pracujemy na swój własny sukces, ale i na sukces Europy Zachodniej. Korzyści z uczestnictwa w rynku wewnętrznym są ewidentne dla wszystkich nowych państw członkowskich, które weszły do Unii Europejskiej po 2004 roku, ale są one asymetryczne, to znaczy, że jeszcze więcej korzystają na naszym członkostwie państwa Europy Zachodniej poczynając od Niemiec.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Wprowadzanie rozwiązań zmieniających model: Mamy w tej chwili w Polsce gospodarkę egzogeniczną, w której właścicielami technologii oraz kapitału są podmioty zewnętrzne. Tymczasem jedyną szansę dogonienia liderów daje model gospodarki endogenicznej.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana będzie budował koalicję promowania solidaryzmu jako narzędzia poprawy skuteczności gospodarczej oraz spójności społecznej w procesie integracji europejskiej.
 11. Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój Europy w kontekście budowania wizerunku Polski (prof. Arkady Rzegocki)
  „Racją bytu (Europy) jest solidarność i współpraca międzynarodowa, rozumne organizowanie świata, w którym będzie musiała stanowić istotną część. Na korzyść Europy liczy się to, że w odpowiedzi na nowe pragnienia narodów jest ona w stanie przyczynić się istotnie i w obecnej chwili do zaspokojenia potrzeb ludzkości (…). Interesy są współzależne i tylko wówczas będą mogły zostać zaspokojone, gdy połączy się wszystkie zasoby i możliwości. Każdy musi zostać przeniknięty tym przeświadczeniem, że potrzebujemy jedni drugich, bez rozróżniania pozycji, władzy i siły, którą dysponujemy” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Przedstawianie krajom Europy wizerunku Polski jako ojczyzny ludzi, którzy wnieśli ważny wkład w rozwój świata.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Polskie służby dyplomatyczne angażują się w rozmaite działania promujące polską kulturę i gospodarkę.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępni środowiskom polonijnym materiały prasowe ułatwiające promocję wizerunku Polski.
 12. Instrumenty finansowe, regulacyjne i podatkowe wspierające organizacje i przedsiębiorstwa polonijne (Jan Sarnowski) „Realizacja tego szeroko zakrojonego programu demokracji uogólnionej w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa znajduje swe rozwinięcie w budowaniu Europy. Już teraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euratom i Wspólny Rynek, z wolnym przepływem produktów, kapitałów i ludzi, są organizacjami, które głęboko i ostatecznie przekształcają relacje między stowarzyszonymi państwami; stają się one w pewnym sensie sektorami, niejako regionami jednej całości. A całość ta nie będzie mogła i nie powinna pozostać przedsięwzięciem gospodarczym i technicznym: musi posiadać duszę, świadomość swych związków historycznych, swych obecnych i przyszłych odpowiedzialności oraz wolę polityczną w służbie tego samego ludzkiego ideału” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Ułatwianie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej polskich firm na poszczególnych rynkach świata za sprawą korzystnego ubezpieczenia transakcji.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Praca Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE) w zakresie ubezpieczeń.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępni przedsiębiorcom polonijnym informację o działalności tak KUKE jak i PAIH.
 13. Budowa marki narodowej w wykonaniu Animatorów Wizerunku Polski w Europie (Malwina Hopej)
  „Dopóki naród nie udoskonali swej budowy, nie osiągnie wewnętrznej jedności, dopóki jest zagrożony w swej egzystencji lub niepodległości, dopóki jego sąsiedzi zachowują się jak rywale i przeciwnicy – najczystszym uosobieniem powinności obywatelskiej jest nacjonalizm (…). Następnie, jak to często w życiu bywa, to co jest cnotą, przeradza się w wadę, to co było słusznym i uzasadnionym odruchem ochrony i obrony, staje się źródłem konfliktów i niepewności. (…) Po dwóch wojnach światowych uznaliśmy w końcu, że najlepszym zabezpieczeniem dla narodu nie jest ani izolacja, ani własna siła, jakakolwiek by była jego potęga, lecz solidarność narodów, którymi kieruje ten sam duch i które we wspólnym interesie akceptują wspólne zadania” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Przekazywanie obrazu Polski jako bezpiecznego, dużego, stabilnego i intrygującego kraju w centrum Europy, mającego nowoczesną gospodarkę i oferującego produkty oraz usługi o przewidywalnej, wysokiej jakości i autentycznej wartości. Polacy są narodem inteligentnym, przedsiębiorczym, konsekwentnym, wyciągającym wnioski i otwartym na innowacje. Są oni wierni wyznawanym wartościom i zasadom oraz gotowi do ich krzewienia, jednocześnie uznając prawo do pokojowego współistnienia narodów i kultur.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Budowanie pozytywnej postawy wobec Polski przy zastosowaniu przekazu spójnego, wiarygodnego i opartego na faktach.  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana opracuje własne opracowania adresowane do poszczególnych środowisk narodowych Europy, przydatne dla organizacji polonijnych.
 14. Koalicja mediów polonijnych w budowaniu wizerunku Polski (Teresa Sygnarek) „Ponad organizacjami, w odpowiedzi na głębokie pragnienie ludzi i narodów, zakorzeniła się idea europejska oraz duch wspólnotowej solidarności. Ta idea – Europa – ujawni wszystkim wspólne podstawy naszej cywilizacji i stworzy stopniowo więź podobną do tej, która jeszcze niedawno była udziałem ojczyzn. Będzie ona siłą, w zderzeniu z którą runą wszystkie przeszkody” (Robert Schuman)
  Rola i cele: Niwelowanie kłamstw na temat Polski rozpowszechnianych przez jej wrogów, zaś budowanie wizerunku Polski jako kraju solidarności oraz republikańskiej odpowiedzialności obywatelskiej.
  Działania operacyjne i wdrożeniowe: Współpraca polonijnych czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, w zazębieniu z działalnością TVP World i ośrodków krajowych.
  Wsparcie ze strony Polski: Instytut Myśli Schumana udostępnia wydawany co miesiąc biuletyn „Optyka Schumana” zawierający treści przeznaczone do bezpłatnego publikowania w prasie tak polonijnej, jak i mediach krajów Europy. Materiały podawane będą w językach polskim i angielskim, zaś po stronie organizacji polonijnych pozostawać będzie tłumaczenie na inne języki europejskie oraz docieranie do osób wpływowych.
 1. Tomasz PysiakTrójmorze jako Polska myśl i wkład do procesu jednoczenia Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Schumana
  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

2.  Ryszard Krzyżkowski | Wkład Polski do budowania relacji między ludźmi różnych narodów Europy odwołujących się do wspólnych korzeni naszego kontynentu realizowany w formie turystyki kulturowej

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

3.  Marek Oktaba | Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS)

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

4.  Krzysztof Radecki | Forum Polonii Gospodarczej

  1. Streszczenie | Pobierz
  2. Skrypt | Pobierz
  3. Prezentacja | Pobierz

5.  Zbigniew Krysiak | Europa Schumana pochodną polskiej tradycji, propagowana przez edukację, wystawy, publikacje, media i konferencje w celu tworzenia społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana

  1. Streszczenie | 
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja |  Pobierz

6.  Anna TraczewskaRola Polonii i Polaków za granicą w internacjonalizacji przedsiębiorstw 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

7. Marcin Perz | Inwestowanie w koncepcji cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną przez grupy polonijnych i zagranicznych przedsiębiorstw wspierające wizerunek Polski 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz 

8.  dr Marcin Ślusarczyk  i  Marek Kordas | Solidaryzm Społeczno-Gospodarczy w praktyce 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

9.  prof. Stanisław Rosik |  Lekcje o dawnej i obecnej Rzeczypospolitej a rekomendacje i wnioski dla budowania wizerunku Polski w Europie

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz

10.  prof. Tomasz Grosse | Gospodarcze Uwarunkowania Wspólnoty Europejskiej – Szanse i Zagrożenia dla Polonii, Polaków i Polski 

  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz
 1. prof. Arkady Rzegocki | Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój Europy w kontekście budowania wizerunku Polski
  1. Streszczenie |  
  2. Skrypt |
  3. Prezentacja | Pobierz
  4. Jan Sarnowski | Instrumenty finansowe, regulacyjne i podatkowe wspierające organizacje i przedsiębiorstwa polonijne 1. Streszczenie | 2. Skrypt | 3. Prezentacja |
  1. Malwina Hopej | Budowa marki narodowej w wykonaniu Animatorów Wizerunku Polski w Europie 1. Streszczenie | 2. Skrypt | 3. Prezentacja |
  2. Teresa Sygnarek | Koalicja mediów polonijnych w budowaniu wizerunku Polski 1. Streszczenie | 2. Skrypt | 3. Prezentacja |
Skip to content