Konsul Generalny RP w Berlinie Pan Marcin Król gościł Animatorów Wizerunku Polski w Europie

W sobotę 15 X 2022 w budynku polskiej ambasady w Berlinie przy Lassenstr. 19-21 odbyło się spotkanie z polskimi przedsiębiorcami z Berlina połączone z zajęciami rozpoczynającej się właśnie trzeciej edycji Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS). To działanie edukacyjno- formacyjne Instytutu Myśli Schumana zostało połączone z projektami Animatorzy Wizerunku Polski w Europie oraz Forum Polonii Gospodarczej. Słuchacze łączący się drogą on-line, jak i goście spotkania obecni w ambasadzie, toczyli ożywioną dyskusję na temat problemów i wyzwań dotykających polskich przedsiębiorców i pracowników w krajach goszczących Zachodniej Europy; czy i jaki to ma wpływ na Wizerunek Polski? Dwa, interaktywne, wykłady z uczestnikami tak „w realu” jak i „wirtualnie” oraz przerwa kawowa złożyły się na przebieg wydarzenia. Rolę gospodarza spotkania naturalnie pełnił, konsul generalny w Berlinie Pan Marcin Król, rozpoczynając spotkanie przywitaniem wszystkich uczestników.

Pierwszym prelegentem był prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana, który wygłosił wykład: „Europa Schumana pochodną polskiej tradycji a tworzenie społeczności Pan-Europejskich Grup Schumana jako sieci Animatorów Wizerunku Polski w Europie”. Przedstawiając Polskę jako praktyka solidaryzmu społeczno- gospodarczego, realizowanego w duchu „odświeżonej” koncepcji Roberta Schumana i współtwórców procesu integracji europejskiej. Zauważając kryzys tożsamości europejskiej, stwierdził: ” … ani dla Polski, ani dla innych krajów nie jest dobrym rozwiązaniem wyjście ze Wspólnoty” a zideologizowany i słabnący gospodarczo gmach Unii należy naprawić, wracając do wspólnotowych idei założycielskich.

Widoczna obecnie redukcja idei Wspólnoty Narodów Europy, kłóci się z koncepcją Schumana, On nigdy nie mówił o Europie inaczej jak o Wspólnocie Narodów. Ostrzegał przed Unią jako pierwszą fazą budowy superpaństwa. Unia Europejska w obecnej formie czerpie z doświadczeń systemów totalitarnych, stawiając ideowe cele systemu ponad narodem, człowiekiem i obywatelem, krępując ich wolność. Robert Schuman wskazał, że każdy system społeczny, władza cywilna i kościelna, ma służebną rolę wobec człowieka, winna tworzyć warunki do realizacji prawdziwej wolności osobowej, którą Bóg ofiarował ludziom, jako dar i zadanie – podkreślił prof. Krysiak. Dopiero pełna wolności jest szansą rozwoju prawdziwej miłości między ludźmi, prowadząc do porozumienia między narodami i gotowości do wzajemnej służby. Schuman pisał: „To chrześcijaństwo pierwsze uwydatniło równość wszystkich ludzi bez względu na racje: klasowe i rasowe; upowszechniło, podług reguły świętego Benedykta motto: ora et labora, moralność pracy zakładającą, iż obowiązek wykonywania tejże, jest służbą na rzecz Bożego dzieła stworzenia”.

           Za interesujący wzór dla procesu reintegracji europejskiej mówca uznał dorobek polityczny I Rzeczpospolitej (1385-1795). Rządził nią konsensus, podejście republikańskie, decentralizacja, zgodne współżycie wielu narodów, pluralizm religijny. Wielonarodową tkankę społeczną, generalnie pokojowo, tworzyli: Polacy, Litwini, Rusini, Żydzi, Niemcy, Ormianie, Tatarzy. Przenikało się tu wiele kultur i tradycji: łacińska, grecka, ortodoksyjna, protestancka, żydowska, ormiańska, muzułmańska. Ta pokojowo zorganizowana wspólnota (trwała najdłużej w Europie), jako „ustrojowe zagrożenie” została zlikwidowana przez trzy autorytarnie zorganizowane sąsiadujące mocarstwa. Historyczne analogie i aktualne wyzwania stały się dla prof. Krysiaka kanwą dla prezentacji bieżących działań Instytutu Myśli Schumana i sposobów na uzdrowienie Europy, do czego wzywał nas Jan Paweł II.

Skip to content