Lista wszystkich artykułów z podziałem na miesiące

March/Marzec 2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA

„European chessboard” – secrets of Christian democrats

„Europejska szachownica” – tajemnice chrześcijańskich demokratów

Card. Willem Jacobus Eijk: Europeans are not willing anymore to make sacrifices

Kard. Willem Jacobus Eijk: Europejczycy nie są już skłonni do poświęceń

II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE ZAGADNIENIE DLA POLSKI

Trelka on the vision of a superstate: I am afraid that we will cease to be hosts in our own country

Trelka o wizji superpaństwa: Obawiam się, że przestaniemy być gospodarzami we własnym kraju

III. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY

The EC wants to plow farmers! Protests across the EU

KE chce zaorać rolników! Protesty w całej UE

IV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY

The EC is brutally attacking Hungary’s sovereignty

KE brutalnie uderza w suwerenność Węgier

V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND

Mary from Rakowiecka – the extraordinary story of an extraordinary painting

Maryja z Rakowieckiej – niezwykła historia niezwykłego obrazu

Director Paulina Bilińska: Being here makes us look better at ourselves and our choices

Reżyser Paulina Bilińska: Obecność tutaj sprawia, że lepiej przyglądamy się sobie, swoim wyborom

VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA

Solidarity between countries is a manifestation and guarantor of development

Solidarność między państwami przejawem i gwarantem rozwoju

VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU

February/Luty 2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA


SPADKOBIERCY MYŚLI SCHUMANA BUDUJĄ SOLIDARNY RUCH OPORU PRZECIW SUPERPAŃSTWU/THE INHERITIVES OF SCHUMAN’S THOUGHTS ARE BUILDING A SOLIDARY RESISTANCE MOVEMENT AGAINST THE SUPER STATE


II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE
ZAGADNIENIE DLA POLSKI


Schuman did not want to lose the sovereignty of the nation states of the European community/Schuman nie chciał utraty suwerenności państw narodowych europejskiej wspólnotyIII. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY


If there are changes in the treaties, then only in the spirit of Schuman/Jeśli zmiany w traktatach, to
tylko w duchu SchumanaIV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY


What would the future hold for the Three Seas in a European superstate?/Jaka przyszłość czekałaby Trójmorze w europejskim superpaństwie?V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND


Prof. Hanna Karp: I hope that gagging of speech on such a scale as we experienced in the last century in Poland will be impossible/Prof. Hanna Karp: Kneblowanie wypowiedzi na taką
skalę, jaką przeżywaliśmy w ubiegłym stuleciu w Polsce, mam nadzieję, że będzie niemożliwe


VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA


Schuman’s Christian community and Spinelli’s destructive utopia/Chrześcijańska wspólnota Schumana a destrukcyjna utopia Spinelliego


VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU


Freedom/Wolność

January/Styczeń 2024

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Fr. Bernard Ardura: Robert Schuman’s faith was unostentatious, but at the same time deep and dynamic/O. Bernard Ardura: Wiara Roberta Schumana była nieostentacyjna, ale jednocześnie głęboka i dynamiczna

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

The EU is at war with its own agriculture/UE na wojnie z własnym rolnictwem

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Spinelli’s supporters’ plan: Destroy Christianity! At all costs/Plan zwolenników Spinellego: Zniszczyć chrześcijaństwo! Za wszelką
cenę

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Gen. Polko: We must learn to deal with polycrises/Gen. Polko: Musimy nauczyć radzić sobie z polikryzysami

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The Polish Church, as it has been for centuries, guards the Catholic faith/Polski Kościół na straży czystości wiary

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Keep the deposit of faith/Zachować depozyt wiary

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Blessed/Błogosławiony

November – December 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

„Called to serve on foreign soil” in defense of human rights / „Powołani do służby na obcej ziemi” w obronie praw człowieka

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Will we witness the partition of Poland?/Czy czeka nas rozbiór Polski?

The universalism of John Paul II’s teachings in the face of the threats of dehumanization under the influence of the ideology of artificial intelligence/ Uniwersalizm nauki Jana Pawła II wobec zagrożeń dehumanizacji pod wpływem ideologii sztucznej inteligencji

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Migrant weaponry in the hands of globalists/Migranci bronią w rękach globalistów

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Dragos Burghelia: The concept of a German-Russian economic sphere could have

far-reaching implications/Dragos Burghelia: Koncepcja niemiecko-rosyjskiej sfery gospodarczej może mieć daleko idące konsekwencje

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The state of Polish agriculture before Poland’s accession to the Union (I)/Stan polskiego rolnictwa przed akcesją Polski do Unii (I)

THE EU’S MAINSTREAM IS PREPARING THE GROUND FOR GIVING THE EASTERN PART OF EUROPE TO RUSSIA / UNIJNY
MAINSTREAM PRZYGOTOWUJE GRUNT POD ODDANIE ROSJI WSCHODNIEJ CZĘŚCI EUROPY

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

The right to self-determination and the community / Prawo do samostanowienia a wspólnota

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Eye/Oko

October 2023


I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Europe without Schuman will go bankrupt – not only economically/Europa bez Schumana zbankrutuje – nie tylko ekonomicznie.

The legacy of Saint Adalbert an inspiration to follow Schuman’s idea/Dziedzictwo św. Wojciecha inspiracją dla pójścia za ideą Schumana

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Modern cultural changes threaten the family! The world needs children/Współczesne zmiany kulturowe zagrażają rodzinie! Świat
potrzebuje dzieci

Prof. Bracy Bersnak: The most important thing is to build strong, healthy human relationship/Prof. Bracy Bersnak: Najważniejszą
rzeczą jest budowanie silnych, zdrowych relacji międzyludzkich

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

NO for superstate in Europe! STATEMENT/NIE dla superpaństwa w Europie! OŚWIADCZENIE

Tomáš Kulman: The development of one’s own national society is the answer to the objectively unworkable ideology of multiculturalism/Tomáš Kulman: Rozwój własnego społeczeństwa narodowego jest odpowiedzią na obiektywnie niewykonalną ideologię wielokulturowości

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Will German capital aggression take advantage of Ukraine’s membership in the Intermarium?/Niemiecka agresja kapitałowa wykorzysta członkostwo Ukrainy w Międzymorzu?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The downfall of democracy – Klęska demokracji

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

The role of nation states in the community/Rola państw narodowych we wspólnocie

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Question marks/Znaki zapytania

September 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Schuman Trimarium Forum. Piotr Tarnogórski: The task of the Three Seas Initiative is to help Europe return to its roots/Schuman Trimarium Forum. Piotr Tarnogórski: Zadaniem Trójmorza jest pomoc Europie w powrocie do jej korzeni

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Why does Poland, the greatest victim of World War II, constantly have to fight for its good name?/Dlaczego Polska, największa ofiara II wojny światowej, stale musi walczyć o swoje dobre imię?

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Green transformation in agriculture. Jarosław Malczewski: This process is very dangerous for us Poles, but also for other EU countries/Zielona transformacja w rolnictwie. Jarosław Malczewski: Proces ten jest bardzo niebezpieczny dla nas Polaków, ale i pozostałych krajów UE

The last 300 days of the European Union?/Ostatnie 300 dni Unii Europejskiej?

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Greece in the Three Seas Initiative. Shall it leave the euro zone?/Grecja w Trójmorzu opuści strefę euro?

 

Ewa Tomaszewska: The connection between faith and our civilization is inseparable/Ewa Tomaszewska: Związek między wiarą a naszą cywilizacją jest nierozłączny

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

 

The Polish family is a „reflection of God’s presence”. The Pope beatified the Ulmas/Polska rodzina „odblaskiem obecności Boga”. Papież wyniósł Ulmów do grona błogosławionych

 

Prof. Żaryn: There were hundreds of thousands, maybe even a million of Poles who helped Jews/Prof. Żaryn: Polaków, którzy udzielali pomocy Żydom było setki tysięcy, nawet może milion

 

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Restore peace/Przywrócić pokój

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Willow/Wierzba

 

 

July-August 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Will the right wing manage to dominate the decision-making centers? Malwina Hopej: That’s why we organize the Schuman Trimarium Forum/Czy prawicy uda się zdominować ośrodki decyzyjne? Malwina Hopej: Po to organizujemy Schuman Trimarium Forum

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Germany and France are reluctant to send arms to Ukraine. Gen. Skrzypczak: We will all pay for this mistake/Niemcy i Francja ociągają się z wysłaniem broni na Ukrainę. Gen. Skrzypczak: Za ten błąd zapłacimy wszyscy

Historian of the Institute of National Remembrance: We are ready to conduct exploration work in Ukraine despite the war/Historyk IPN: Jesteśmy gotowi mimo wojny prowadzić prace poszukiwawcze na Ukrainie

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

One step away from tragedy! The authorities in Berlin are forcing a suicidal migration policy on the EU/O krok od tragedii! Władze w Berlinie wymuszają na UE samobójczą politykę migracyjną

Reparations for Poland will civilize Germany and Russia/Reparacje dla Polski ucywilizują Niemcy i Rosję

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

Berlin is playing to weaken Poland and the EU/Berlin gra na osłabienie Polski i UE

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The Podkarpackie Region – Smart specializations stabilize the regional economy/Województwo Podkarpackie – Inteligentne specjalizacje stabilizacją regionalnej gospodarki

Polish identity as a bulwark against left-wing ideology – an interview with prof. Mieczysław Ryba, historian and political scientist from Lublin Catholic University/Polska tożsamość bastionem chroniącym przed lewicową ideologią – rozmowa z prof. Mieczysławem Rybą, historykiem i politologiem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Community, but what kind?/Wspólnota, ale jaka?

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Shield/Tarcza

June/Czerwiec 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Recruitment for the 2nd Schuman Young Generation Forum in the Three Seas Region is underway/Trwa rekrutacja na II Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Russian influence in the European Union threatens Polish sovereignty?/Rosyjskie wpływy w Unii Europejskiej zagrażają
polskiej suwerenności?

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Generating crises as an EU tool for depriving member states of their sovereignty/Generowanie kryzysów narzędziem KE odbierania praw państwom członkowskim suwerenności

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

Will the German-French game threaten the security of the Three Seas Initiative?/Niemiecko-francuska gra zagrozi bezpieczeństwu Trójmorza?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

Robert Grudzień: A nation without culture, without theater, without a kind word will simply collapse, it will be aggressive/Robert Grudzień: Naród bez kultury, bez teatru, bez dobrego słowa po prostu padnie, będzie agresywny

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Sovereignty in the concept of Robert Schuman/Suwerenność w koncepcji Roberta Schumana

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Dust/Pył

May/Maj 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

– VII European Schuman Festival.SCHUMAN AND HIS EUROPE AS HERITER OF SVALUES OF THE FIRST REPUBLIC OF POLAND”/VII Europejski Festiwal Schumana. „SCHUMAN I JEGO EUROPA JAKO SPADKOBIERCY WARTOŚCI PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ”

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

– EU institutions should be supervised by the constitutional bodies of the Member States/Unijne instytucje powinny być nadzorowane przez organy konstytucyjne państw członkowskich

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

– May interdependence turn into solidarity/Aby współzależność przekształciła się w solidarność

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

– Rapallo’s spirit will hinder the development of the Three Seas Initiative?/Duch Rapallo przeszkodzi w rozwoju Inicjatywy Trójmorza?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

– Poland is growing into a natural leader in Central and Eastern Europe/Polska wyrasta na naturalnego lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Democracy in the EU – Schuman’s vision and the present day/Demokracja w UE – wizja Schumana a współczesność

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Words/Słowa

April/Kwiecień 2023


I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Institute of Schuman’s Thought pays homage to St. John Paul II/Instytut Myśli Schumana w hołdzie św. Janowi Pawłowi II


II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-Fr. prof. Bortkiewicz: St. John Paul II became an element of a political game, which is primarily aimed at taking away the credibility of the Catholic Church/Ks. prof. Bortkiewicz: Św. Jan Paweł II stał elementem gry politycznej, która ma na celu przede wszystkim odebranie wiarygodności Kościołowi katolickiemu

-An attempt by the EU to take control of Polish forests. Obajtek: This is the partition of Poland/Próba przejęcia przez UE kontroli nad polskimi lasami. Obajtek: To rozbiór Polski

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-The European Union, like the Soviet Union, has opted for central management. Will it share its fate?/Unia Europejska jak Związek Sowiecki – postawiła na centralne zarządzanie. Czy podzieli jego los?

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Dr Ludwin: The seat of the organization of Three Seas Initiative should be in Warsaw/Dr Ludwin: Siedzibą organizacji Inicjatywy Trójmorza powinna być Warszawa

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-Rosary is the strength and unity of Poles/Różaniec siłą i jednością Polaków


VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Healthy cooperation as a condition for Europe’s development/Zdrowa współpraca warunkiem rozwoju Europy

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-April thoughts/Kwietniowe rozmyślania

March/Marzec 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Schuman Thought Competition – out of concern for the good formation of not only future elites/Konkurs Myśli Schumana – w trosce o dobrą formację nie tylko przyszłych elit

-Barbara Nowak: It is important that young people hear about the ideas of Robert Schuman – an interview with curator Barbara Nowak/ Barbara Nowak: Istotne jest, żeby młodzi ludzie usłyszeli o ideach Roberta Schumana- rozmowa z kurator Barbarą Nowak

-Easter Without Borders – because Christ died for every man/Wielkanoc bez Granic – bo Chrystus umarł za każdego człowieka

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The war between the European Commission and the Polish government. Andrzejewski: The EU violates sovereignty and is a threat to independence – interview with judge Piotr Łukasz Andrzejewski/ Wojna Komisji Europejskiej z polskim rządem. Andrzejewski: UE narusza suwerenność i godzi w niepodległość – rozmowa z sędzią Piotrem Łukaszem Andrzejewskim

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-„Green” communism of the European Union. Will we be facing mass poverty? – an interview with MEP Izabela Kloc/ „Zielony” komunizm Unii Europejskiej. Czy czeka nas masowe ubóstwo? – rozmowa z eurodeputowaną Izabelą Kloc
-Borderlands in the process of building a community of European nations/Pogranicza w procesie budowania wspólnoty narodów Europy

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Russian aggression as a catalyst for the development of the Three Seas Initiative/ Rosyjska agresja katalizatorem rozwoju Inicjatywy Trójmorza

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-The noble democracy of the First Polish Republic is a lesson for the whole of Europe/ Demokracja szlachecka I Rzeczpospolitej lekcją dla całej Europy

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Germany’s place in a just Europe/ Miejsce Niemiec w sprawiedliwej Europie
VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-Hope/Nadzieja

February/Luty 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Schuman Youth Groups: Let’s meet, because meetings inspire/ Młodzieżowe Grupy Schumana: Spotkajmy się, bo spotkania inspirują

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The road to reparations from Germany is not closed – Interview with Prof. Bogdan Musiał, Polish historian living in Germany/ Droga do reparacji od Niemiec nie jest zamknięta – rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem, historykiem na co dzień mieszkającym w Niemczech

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-EU institutional violence as a tool of neo-Marxism – Interview with prof. Tomasz Grzegorz Grosse /Unijna przemoc instytucjonalna narzędziem neomarksizmu – rozmowa z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse

-Victims of German aggression will pay reparations for the damage done by Germany? Patryk Jaki: It can build such a precedent/Ofiary niemieckiej agresji zrzucą się na reparacje za dokonane przez Niemcy zniszczenia? Jaki: Może to budować taki precedens

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Germany built its power on human injustice, and now they do not want to pay for it/Niemcy budowały swoją potęgę na ludzkiej krzywdzie, a teraz nie chcą za to płacić

V. Faces of Poland/ Oblicza Polski:

-Ulm family – apostles of mercy. A case study of Polish heroism – Interview with Dr. Mateusz Szpytma, historian, Deputy President of the Institute of National Remembrance/Umowie – apostołowie miłosierdzia. Case study polskiego bohaterstwa – Rozmowa z dr. Mateuszem Szpytmą, historykiem, Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

– Its sound is to awaken consciences. The bell from Poland „The Voice of the Unborn” will ring in Zambia/Jego dźwięk ma budzić sumienia. Dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” zabrzmi w Zambii

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– In order to truly exist, Europe must be governed by the principle of equality/Europa, aby istnieć rzeczywiście, musi być rządzona przez zasadę równości 

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Waiting for beatification/W oczekiwaniu na beatyfikację

 

January/Styczeń 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana 

 – Animators of the Poland’s Image in Europe promote not only the values of our nation/Animatorzy Wizerunku Polski w Europie promują nie tylko wartości naszego narodu

II. An Important Issue for Poland/ Ważne zagadnienie dla Polski

– Common gas imports in the EU in the context of solidarity – an interview with Andrzej Stefaniak, economy expert, Poland/ Wspólny import gazu w UE w kontekście solidarności – rozmowa z Andrzejem Stefaniakiem, ekspertem ds. gospodarki

III. A Significant Problem for Europe/ Istotny problem dla Europy 

– Russia’s aggression! Spinelli’s Europe will not defend itself – an interview with prof. Romuald Szeremietiew, security expert, Poland/ Agresja Rosji! Europa Spinellego się nie obroni – rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem, ekspertem ds. bezpieczeństwa

IV. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/ Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Schuman’s thoughts in the context of contemporary crisis/ Myśli Schumana w kontekście obecnego kryzysu

V. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Christmas Eve without borders/ Wigilia bez granic

Skip to content