Lista wszystkich artykułów z podziałem na miesiące

February/Luty 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Schuman Youth Groups: Let’s meet, because meetings inspire/ Młodzieżowe Grupy Schumana: Spotkajmy się, bo spotkania inspirują

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The road to reparations from Germany is not closed – Interview with Prof. Bogdan Musiał, Polish historian living in Germany/ Droga do reparacji od Niemiec nie jest zamknięta – rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem, historykiem na co dzień mieszkającym w Niemczech

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-EU institutional violence as a tool of neo-Marxism – Interview with prof. Tomasz Grzegorz Grosse /Unijna przemoc instytucjonalna narzędziem neomarksizmu – rozmowa z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse

-Victims of German aggression will pay reparations for the damage done by Germany? Patryk Jaki: It can build such a precedent/Ofiary niemieckiej agresji zrzucą się na reparacje za dokonane przez Niemcy zniszczenia? Jaki: Może to budować taki precedens

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Germany built its power on human injustice, and now they do not want to pay for it/Niemcy budowały swoją potęgę na ludzkiej krzywdzie, a teraz nie chcą za to płacić

V. Faces of Poland/ Oblicza Polski:

-Ulm family – apostles of mercy. A case study of Polish heroism – Interview with Dr. Mateusz Szpytma, historian, Deputy President of the Institute of National Remembrance/Umowie – apostołowie miłosierdzia. Case study polskiego bohaterstwa – Rozmowa z dr. Mateuszem Szpytmą, historykiem, Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

– Its sound is to awaken consciences. The bell from Poland „The Voice of the Unborn” will ring in Zambia/Jego dźwięk ma budzić sumienia. Dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” zabrzmi w Zambii

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– In order to truly exist, Europe must be governed by the principle of equality/Europa, aby istnieć rzeczywiście, musi być rządzona przez zasadę równości 

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Waiting for beatification/W oczekiwaniu na beatyfikację

 

January/Styczeń 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana 

 – Animators of the Poland’s Image in Europe promote not only the values of our nation/Animatorzy Wizerunku Polski w Europie promują nie tylko wartości naszego narodu

II. An Important Issue for Poland/ Ważne zagadnienie dla Polski

– Common gas imports in the EU in the context of solidarity – an interview with Andrzej Stefaniak, economy expert, Poland/ Wspólny import gazu w UE w kontekście solidarności – rozmowa z Andrzejem Stefaniakiem, ekspertem ds. gospodarki

III. A Significant Problem for Europe/ Istotny problem dla Europy 

– Russia’s aggression! Spinelli’s Europe will not defend itself – an interview with prof. Romuald Szeremietiew, security expert, Poland/ Agresja Rosji! Europa Spinellego się nie obroni – rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem, ekspertem ds. bezpieczeństwa

IV. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/ Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Schuman’s thoughts in the context of contemporary crisis/ Myśli Schumana w kontekście obecnego kryzysu

V. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Christmas Eve without borders/ Wigilia bez granic

Skip to content