Lista wszystkich artykułów z podziałem na miesiące

May/Maj2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA

The essence of the criminal ideology of the superstate

Istota zbrodniczej ideologii superpaństwa

II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE
ZAGADNIENIE DLA POLSKI

Vol. 3. Balance of losses and benefits in the area of food economy after the change of regime

Bilans strat i korzyści w obszarze gospodarki żywnościowej po zmianie ustroju. Cz. 3.

 

III. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY

Abortion
is not a universal human right

 

Aborcja
nie jest powszechnym prawem człowieka

 

 

IV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY

 

European response to the threat from Russia – building unity or a hoax?

Europejska odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji – budowa jedności czy mistyfikacja?

 

Dr Jacek Saryusz-Wolski: Most of the member states are gradually being deprived of control over direction of EU’s developement

Dr Jacek Saryusz-Wolski: Większość państw członkowskich jest stopniowo pozbawiana kontroli nad kierunkiem rozwoju UE

 

The future of the EU? Prof. Krysiak: We need long term actions regardless of the election result

Przyszłość UE? Prof. Krysiak: Potrzebujemy długofalowych działań niezależnie od wyniku wyborów

 

V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND

50 thousand Poles demanded protection of life

50 tys. Polaków domagało się ochrony życia

 

 

VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA

Cutting Europe off from its Christian roots will lead to its collapse

Odcięcie Europy od jej chrześcijańskich korzeni doprowadzi do jej upadku

VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU

Backpack

Plecak

 

April/Kwiecień 2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA

European Community, but what kind? „In our hearts lies the Europe of homelands, because in our hearts there are homelands”

Idea Wspólnoty Narodów Europy. Przeżytek, czy odradzająca się wizja?

II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE
ZAGADNIENIE DLA POLSKI

Results of Poland’s negotiations with the EU in the area of agriculture and EU transfers to this sector (II)

Wyniki negocjacji Polski z UE w obszarze rolnictwa i unijne transfery do tego sektora (II)

 

III. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY

Sachajko: We spend about PLN 30 billion annually to make banks and investment funds richer

Sachajko: Wydajemy rocznie około 30 mld zł, żeby banki i fundusze inwestycyjne się wzbogacały

EPP double game

Podwójna gra EPP

 

IV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY

Are we facing a corporate dictatorship?

Czy czeka nas dyktatura korporacji?

V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND

Leader of agricultural Solidarity: The EC and the Polish government were not prepared for such a large opposition

Lider rolniczej Solidarności: KE i polski rząd nie byli przygotowani na tak duży sprzeciw

Kuszlewicz: State Forests are already suffering from the Green Deal

Kuszlewicz: Lasy Państwowe już cierpią z powodu Zielonego Ładu

 
 

VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA

Chrześcijanin wybierze wspólnotę, nie dyktaturę

A Christian will choose community, not dictatorship

VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU

Notion

Myśl

March/Marzec 2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA

„European chessboard” – secrets of Christian democrats

„Europejska szachownica” – tajemnice chrześcijańskich demokratów

Card. Willem Jacobus Eijk: Europeans are not willing anymore to make sacrifices

Kard. Willem Jacobus Eijk: Europejczycy nie są już skłonni do poświęceń

II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE ZAGADNIENIE DLA POLSKI

Trelka on the vision of a superstate: I am afraid that we will cease to be hosts in our own country

Trelka o wizji superpaństwa: Obawiam się, że przestaniemy być gospodarzami we własnym kraju

III. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY

The EC wants to plow farmers! Protests across the EU

KE chce zaorać rolników! Protesty w całej UE

IV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY

The EC is brutally attacking Hungary’s sovereignty

KE brutalnie uderza w suwerenność Węgier

V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND

Mary from Rakowiecka – the extraordinary story of an extraordinary painting

Maryja z Rakowieckiej – niezwykła historia niezwykłego obrazu

Director Paulina Bilińska: Being here makes us look better at ourselves and our choices

Reżyser Paulina Bilińska: Obecność tutaj sprawia, że lepiej przyglądamy się sobie, swoim wyborom

VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA

Solidarity between countries is a manifestation and guarantor of development

Solidarność między państwami przejawem i gwarantem rozwoju

VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU

February/Luty 2024

I.THE WORKS AT INSTITUTE OF SCHUMAN’S THOUGHT/PRACE W INSTYTUCIE MYŚLI SCHUMANA


SPADKOBIERCY MYŚLI SCHUMANA BUDUJĄ SOLIDARNY RUCH OPORU PRZECIW SUPERPAŃSTWU/THE INHERITIVES OF SCHUMAN’S THOUGHTS ARE BUILDING A SOLIDARY RESISTANCE MOVEMENT AGAINST THE SUPER STATE


II. AN IMPORTANT ISSUE FOR POLAND/WAŻNE
ZAGADNIENIE DLA POLSKI


Schuman did not want to lose the sovereignty of the nation states of the European community/Schuman nie chciał utraty suwerenności państw narodowych europejskiej wspólnotyIII. A SIGNIFICANT PROBLEM FOR EUROPE/ISTOTNY PROBLEM DLA EUROPY


If there are changes in the treaties, then only in the spirit of Schuman/Jeśli zmiany w traktatach, to
tylko w duchu SchumanaIV. INTERMARIUM AND ITS PROBLEMS/MIĘDZYMORZE I JEGO PROBLEMY


What would the future hold for the Three Seas in a European superstate?/Jaka przyszłość czekałaby Trójmorze w europejskim superpaństwie?V. OBLICZA POLSKI/FACES OF POLAND


Prof. Hanna Karp: I hope that gagging of speech on such a scale as we experienced in the last century in Poland will be impossible/Prof. Hanna Karp: Kneblowanie wypowiedzi na taką
skalę, jaką przeżywaliśmy w ubiegłym stuleciu w Polsce, mam nadzieję, że będzie niemożliwe


VI. CHRISTIAN HERITAGE IN SCHUMAN’S IDEAS/DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAŃSTWA W IDEACH SCHUMANA


Schuman’s Christian community and Spinelli’s destructive utopia/Chrześcijańska wspólnota Schumana a destrukcyjna utopia Spinelliego


VII. POETRY FOR THE FORMATION OF THE SOUL AND MIND/ POEZJA DLA FORMOWANIA DUSZY I ROZUMU


Freedom/Wolność

January/Styczeń 2024

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Fr. Bernard Ardura: Robert Schuman’s faith was unostentatious, but at the same time deep and dynamic/O. Bernard Ardura: Wiara Roberta Schumana była nieostentacyjna, ale jednocześnie głęboka i dynamiczna

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

The EU is at war with its own agriculture/UE na wojnie z własnym rolnictwem

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Spinelli’s supporters’ plan: Destroy Christianity! At all costs/Plan zwolenników Spinellego: Zniszczyć chrześcijaństwo! Za wszelką
cenę

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Gen. Polko: We must learn to deal with polycrises/Gen. Polko: Musimy nauczyć radzić sobie z polikryzysami

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The Polish Church, as it has been for centuries, guards the Catholic faith/Polski Kościół na straży czystości wiary

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Keep the deposit of faith/Zachować depozyt wiary

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Blessed/Błogosławiony

November – December 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

„Called to serve on foreign soil” in defense of human rights / „Powołani do służby na obcej ziemi” w obronie praw człowieka

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Will we witness the partition of Poland?/Czy czeka nas rozbiór Polski?

The universalism of John Paul II’s teachings in the face of the threats of dehumanization under the influence of the ideology of artificial intelligence/ Uniwersalizm nauki Jana Pawła II wobec zagrożeń dehumanizacji pod wpływem ideologii sztucznej inteligencji

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Migrant weaponry in the hands of globalists/Migranci bronią w rękach globalistów

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Dragos Burghelia: The concept of a German-Russian economic sphere could have

far-reaching implications/Dragos Burghelia: Koncepcja niemiecko-rosyjskiej sfery gospodarczej może mieć daleko idące konsekwencje

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The state of Polish agriculture before Poland’s accession to the Union (I)/Stan polskiego rolnictwa przed akcesją Polski do Unii (I)

THE EU’S MAINSTREAM IS PREPARING THE GROUND FOR GIVING THE EASTERN PART OF EUROPE TO RUSSIA / UNIJNY
MAINSTREAM PRZYGOTOWUJE GRUNT POD ODDANIE ROSJI WSCHODNIEJ CZĘŚCI EUROPY

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

The right to self-determination and the community / Prawo do samostanowienia a wspólnota

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Eye/Oko

October 2023


I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Europe without Schuman will go bankrupt – not only economically/Europa bez Schumana zbankrutuje – nie tylko ekonomicznie.

The legacy of Saint Adalbert an inspiration to follow Schuman’s idea/Dziedzictwo św. Wojciecha inspiracją dla pójścia za ideą Schumana

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Modern cultural changes threaten the family! The world needs children/Współczesne zmiany kulturowe zagrażają rodzinie! Świat
potrzebuje dzieci

Prof. Bracy Bersnak: The most important thing is to build strong, healthy human relationship/Prof. Bracy Bersnak: Najważniejszą
rzeczą jest budowanie silnych, zdrowych relacji międzyludzkich

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

NO for superstate in Europe! STATEMENT/NIE dla superpaństwa w Europie! OŚWIADCZENIE

Tomáš Kulman: The development of one’s own national society is the answer to the objectively unworkable ideology of multiculturalism/Tomáš Kulman: Rozwój własnego społeczeństwa narodowego jest odpowiedzią na obiektywnie niewykonalną ideologię wielokulturowości

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Will German capital aggression take advantage of Ukraine’s membership in the Intermarium?/Niemiecka agresja kapitałowa wykorzysta członkostwo Ukrainy w Międzymorzu?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The downfall of democracy – Klęska demokracji

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

The role of nation states in the community/Rola państw narodowych we wspólnocie

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Question marks/Znaki zapytania

September 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Schuman Trimarium Forum. Piotr Tarnogórski: The task of the Three Seas Initiative is to help Europe return to its roots/Schuman Trimarium Forum. Piotr Tarnogórski: Zadaniem Trójmorza jest pomoc Europie w powrocie do jej korzeni

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Why does Poland, the greatest victim of World War II, constantly have to fight for its good name?/Dlaczego Polska, największa ofiara II wojny światowej, stale musi walczyć o swoje dobre imię?

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Green transformation in agriculture. Jarosław Malczewski: This process is very dangerous for us Poles, but also for other EU countries/Zielona transformacja w rolnictwie. Jarosław Malczewski: Proces ten jest bardzo niebezpieczny dla nas Polaków, ale i pozostałych krajów UE

The last 300 days of the European Union?/Ostatnie 300 dni Unii Europejskiej?

IV. Intermarium and its problems/Międzymorze i jego problemy

Greece in the Three Seas Initiative. Shall it leave the euro zone?/Grecja w Trójmorzu opuści strefę euro?

 

Ewa Tomaszewska: The connection between faith and our civilization is inseparable/Ewa Tomaszewska: Związek między wiarą a naszą cywilizacją jest nierozłączny

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

 

The Polish family is a „reflection of God’s presence”. The Pope beatified the Ulmas/Polska rodzina „odblaskiem obecności Boga”. Papież wyniósł Ulmów do grona błogosławionych

 

Prof. Żaryn: There were hundreds of thousands, maybe even a million of Poles who helped Jews/Prof. Żaryn: Polaków, którzy udzielali pomocy Żydom było setki tysięcy, nawet może milion

 

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Restore peace/Przywrócić pokój

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Willow/Wierzba

 

 

July-August 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Will the right wing manage to dominate the decision-making centers? Malwina Hopej: That’s why we organize the Schuman Trimarium Forum/Czy prawicy uda się zdominować ośrodki decyzyjne? Malwina Hopej: Po to organizujemy Schuman Trimarium Forum

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Germany and France are reluctant to send arms to Ukraine. Gen. Skrzypczak: We will all pay for this mistake/Niemcy i Francja ociągają się z wysłaniem broni na Ukrainę. Gen. Skrzypczak: Za ten błąd zapłacimy wszyscy

Historian of the Institute of National Remembrance: We are ready to conduct exploration work in Ukraine despite the war/Historyk IPN: Jesteśmy gotowi mimo wojny prowadzić prace poszukiwawcze na Ukrainie

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

One step away from tragedy! The authorities in Berlin are forcing a suicidal migration policy on the EU/O krok od tragedii! Władze w Berlinie wymuszają na UE samobójczą politykę migracyjną

Reparations for Poland will civilize Germany and Russia/Reparacje dla Polski ucywilizują Niemcy i Rosję

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

Berlin is playing to weaken Poland and the EU/Berlin gra na osłabienie Polski i UE

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

The Podkarpackie Region – Smart specializations stabilize the regional economy/Województwo Podkarpackie – Inteligentne specjalizacje stabilizacją regionalnej gospodarki

Polish identity as a bulwark against left-wing ideology – an interview with prof. Mieczysław Ryba, historian and political scientist from Lublin Catholic University/Polska tożsamość bastionem chroniącym przed lewicową ideologią – rozmowa z prof. Mieczysławem Rybą, historykiem i politologiem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Community, but what kind?/Wspólnota, ale jaka?

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Shield/Tarcza

June/Czerwiec 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Recruitment for the 2nd Schuman Young Generation Forum in the Three Seas Region is underway/Trwa rekrutacja na II Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

Russian influence in the European Union threatens Polish sovereignty?/Rosyjskie wpływy w Unii Europejskiej zagrażają
polskiej suwerenności?

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

Generating crises as an EU tool for depriving member states of their sovereignty/Generowanie kryzysów narzędziem KE odbierania praw państwom członkowskim suwerenności

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

Will the German-French game threaten the security of the Three Seas Initiative?/Niemiecko-francuska gra zagrozi bezpieczeństwu Trójmorza?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

Robert Grudzień: A nation without culture, without theater, without a kind word will simply collapse, it will be aggressive/Robert Grudzień: Naród bez kultury, bez teatru, bez dobrego słowa po prostu padnie, będzie agresywny

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

Sovereignty in the concept of Robert Schuman/Suwerenność w koncepcji Roberta Schumana

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

Dust/Pył

May/Maj 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

– VII European Schuman Festival.SCHUMAN AND HIS EUROPE AS HERITER OF SVALUES OF THE FIRST REPUBLIC OF POLAND”/VII Europejski Festiwal Schumana. „SCHUMAN I JEGO EUROPA JAKO SPADKOBIERCY WARTOŚCI PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ”

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

– EU institutions should be supervised by the constitutional bodies of the Member States/Unijne instytucje powinny być nadzorowane przez organy konstytucyjne państw członkowskich

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

– May interdependence turn into solidarity/Aby współzależność przekształciła się w solidarność

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

– Rapallo’s spirit will hinder the development of the Three Seas Initiative?/Duch Rapallo przeszkodzi w rozwoju Inicjatywy Trójmorza?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

– Poland is growing into a natural leader in Central and Eastern Europe/Polska wyrasta na naturalnego lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Democracy in the EU – Schuman’s vision and the present day/Demokracja w UE – wizja Schumana a współczesność

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Words/Słowa

April/Kwiecień 2023


I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Institute of Schuman’s Thought pays homage to St. John Paul II/Instytut Myśli Schumana w hołdzie św. Janowi Pawłowi II


II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-Fr. prof. Bortkiewicz: St. John Paul II became an element of a political game, which is primarily aimed at taking away the credibility of the Catholic Church/Ks. prof. Bortkiewicz: Św. Jan Paweł II stał elementem gry politycznej, która ma na celu przede wszystkim odebranie wiarygodności Kościołowi katolickiemu

-An attempt by the EU to take control of Polish forests. Obajtek: This is the partition of Poland/Próba przejęcia przez UE kontroli nad polskimi lasami. Obajtek: To rozbiór Polski

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-The European Union, like the Soviet Union, has opted for central management. Will it share its fate?/Unia Europejska jak Związek Sowiecki – postawiła na centralne zarządzanie. Czy podzieli jego los?

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Dr Ludwin: The seat of the organization of Three Seas Initiative should be in Warsaw/Dr Ludwin: Siedzibą organizacji Inicjatywy Trójmorza powinna być Warszawa

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-Rosary is the strength and unity of Poles/Różaniec siłą i jednością Polaków


VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Healthy cooperation as a condition for Europe’s development/Zdrowa współpraca warunkiem rozwoju Europy

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-April thoughts/Kwietniowe rozmyślania

March/Marzec 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Schuman Thought Competition – out of concern for the good formation of not only future elites/Konkurs Myśli Schumana – w trosce o dobrą formację nie tylko przyszłych elit

-Barbara Nowak: It is important that young people hear about the ideas of Robert Schuman – an interview with curator Barbara Nowak/ Barbara Nowak: Istotne jest, żeby młodzi ludzie usłyszeli o ideach Roberta Schumana- rozmowa z kurator Barbarą Nowak

-Easter Without Borders – because Christ died for every man/Wielkanoc bez Granic – bo Chrystus umarł za każdego człowieka

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The war between the European Commission and the Polish government. Andrzejewski: The EU violates sovereignty and is a threat to independence – interview with judge Piotr Łukasz Andrzejewski/ Wojna Komisji Europejskiej z polskim rządem. Andrzejewski: UE narusza suwerenność i godzi w niepodległość – rozmowa z sędzią Piotrem Łukaszem Andrzejewskim

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-„Green” communism of the European Union. Will we be facing mass poverty? – an interview with MEP Izabela Kloc/ „Zielony” komunizm Unii Europejskiej. Czy czeka nas masowe ubóstwo? – rozmowa z eurodeputowaną Izabelą Kloc
-Borderlands in the process of building a community of European nations/Pogranicza w procesie budowania wspólnoty narodów Europy

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Russian aggression as a catalyst for the development of the Three Seas Initiative/ Rosyjska agresja katalizatorem rozwoju Inicjatywy Trójmorza

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-The noble democracy of the First Polish Republic is a lesson for the whole of Europe/ Demokracja szlachecka I Rzeczpospolitej lekcją dla całej Europy

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Germany’s place in a just Europe/ Miejsce Niemiec w sprawiedliwej Europie
VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-Hope/Nadzieja

February/Luty 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Schuman Youth Groups: Let’s meet, because meetings inspire/ Młodzieżowe Grupy Schumana: Spotkajmy się, bo spotkania inspirują

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The road to reparations from Germany is not closed – Interview with Prof. Bogdan Musiał, Polish historian living in Germany/ Droga do reparacji od Niemiec nie jest zamknięta – rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem, historykiem na co dzień mieszkającym w Niemczech

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-EU institutional violence as a tool of neo-Marxism – Interview with prof. Tomasz Grzegorz Grosse /Unijna przemoc instytucjonalna narzędziem neomarksizmu – rozmowa z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse

-Victims of German aggression will pay reparations for the damage done by Germany? Patryk Jaki: It can build such a precedent/Ofiary niemieckiej agresji zrzucą się na reparacje za dokonane przez Niemcy zniszczenia? Jaki: Może to budować taki precedens

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Germany built its power on human injustice, and now they do not want to pay for it/Niemcy budowały swoją potęgę na ludzkiej krzywdzie, a teraz nie chcą za to płacić

V. Faces of Poland/ Oblicza Polski:

-Ulm family – apostles of mercy. A case study of Polish heroism – Interview with Dr. Mateusz Szpytma, historian, Deputy President of the Institute of National Remembrance/Umowie – apostołowie miłosierdzia. Case study polskiego bohaterstwa – Rozmowa z dr. Mateuszem Szpytmą, historykiem, Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

– Its sound is to awaken consciences. The bell from Poland „The Voice of the Unborn” will ring in Zambia/Jego dźwięk ma budzić sumienia. Dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” zabrzmi w Zambii

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– In order to truly exist, Europe must be governed by the principle of equality/Europa, aby istnieć rzeczywiście, musi być rządzona przez zasadę równości 

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Waiting for beatification/W oczekiwaniu na beatyfikację

 

January/Styczeń 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana 

 – Animators of the Poland’s Image in Europe promote not only the values of our nation/Animatorzy Wizerunku Polski w Europie promują nie tylko wartości naszego narodu

II. An Important Issue for Poland/ Ważne zagadnienie dla Polski

– Common gas imports in the EU in the context of solidarity – an interview with Andrzej Stefaniak, economy expert, Poland/ Wspólny import gazu w UE w kontekście solidarności – rozmowa z Andrzejem Stefaniakiem, ekspertem ds. gospodarki

III. A Significant Problem for Europe/ Istotny problem dla Europy 

– Russia’s aggression! Spinelli’s Europe will not defend itself – an interview with prof. Romuald Szeremietiew, security expert, Poland/ Agresja Rosji! Europa Spinellego się nie obroni – rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem, ekspertem ds. bezpieczeństwa

IV. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/ Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Schuman’s thoughts in the context of contemporary crisis/ Myśli Schumana w kontekście obecnego kryzysu

V. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Christmas Eve without borders/ Wigilia bez granic

Skip to content