Lista wszystkich artykułów z podziałem na miesiące

May/Maj 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

– VII European Schuman Festival.SCHUMAN AND HIS EUROPE AS HERITER OF SVALUES OF THE FIRST REPUBLIC OF POLAND”/VII Europejski Festiwal Schumana. „SCHUMAN I JEGO EUROPA JAKO SPADKOBIERCY WARTOŚCI PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ”

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

– EU institutions should be supervised by the constitutional bodies of the Member States/Unijne instytucje powinny być nadzorowane przez organy konstytucyjne państw członkowskich

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

– May interdependence turn into solidarity/Aby współzależność przekształciła się w solidarność

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

– Rapallo’s spirit will hinder the development of the Three Seas Initiative?/Duch Rapallo przeszkodzi w rozwoju Inicjatywy Trójmorza?

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

– Poland is growing into a natural leader in Central and Eastern Europe/Polska wyrasta na naturalnego lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Democracy in the EU – Schuman’s vision and the present day/Demokracja w UE – wizja Schumana a współczesność

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Words/Słowa

April/Kwiecień 2023


I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Institute of Schuman’s Thought pays homage to St. John Paul II/Instytut Myśli Schumana w hołdzie św. Janowi Pawłowi II


II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-Fr. prof. Bortkiewicz: St. John Paul II became an element of a political game, which is primarily aimed at taking away the credibility of the Catholic Church/Ks. prof. Bortkiewicz: Św. Jan Paweł II stał elementem gry politycznej, która ma na celu przede wszystkim odebranie wiarygodności Kościołowi katolickiemu

-An attempt by the EU to take control of Polish forests. Obajtek: This is the partition of Poland/Próba przejęcia przez UE kontroli nad polskimi lasami. Obajtek: To rozbiór Polski

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-The European Union, like the Soviet Union, has opted for central management. Will it share its fate?/Unia Europejska jak Związek Sowiecki – postawiła na centralne zarządzanie. Czy podzieli jego los?

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Dr Ludwin: The seat of the organization of Three Seas Initiative should be in Warsaw/Dr Ludwin: Siedzibą organizacji Inicjatywy Trójmorza powinna być Warszawa

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-Rosary is the strength and unity of Poles/Różaniec siłą i jednością Polaków


VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Healthy cooperation as a condition for Europe’s development/Zdrowa współpraca warunkiem rozwoju Europy

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-April thoughts/Kwietniowe rozmyślania

March/Marzec 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

Schuman Thought Competition – out of concern for the good formation of not only future elites/Konkurs Myśli Schumana – w trosce o dobrą formację nie tylko przyszłych elit

-Barbara Nowak: It is important that young people hear about the ideas of Robert Schuman – an interview with curator Barbara Nowak/ Barbara Nowak: Istotne jest, żeby młodzi ludzie usłyszeli o ideach Roberta Schumana- rozmowa z kurator Barbarą Nowak

-Easter Without Borders – because Christ died for every man/Wielkanoc bez Granic – bo Chrystus umarł za każdego człowieka

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The war between the European Commission and the Polish government. Andrzejewski: The EU violates sovereignty and is a threat to independence – interview with judge Piotr Łukasz Andrzejewski/ Wojna Komisji Europejskiej z polskim rządem. Andrzejewski: UE narusza suwerenność i godzi w niepodległość – rozmowa z sędzią Piotrem Łukaszem Andrzejewskim

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-„Green” communism of the European Union. Will we be facing mass poverty? – an interview with MEP Izabela Kloc/ „Zielony” komunizm Unii Europejskiej. Czy czeka nas masowe ubóstwo? – rozmowa z eurodeputowaną Izabelą Kloc
-Borderlands in the process of building a community of European nations/Pogranicza w procesie budowania wspólnoty narodów Europy

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Russian aggression as a catalyst for the development of the Three Seas Initiative/ Rosyjska agresja katalizatorem rozwoju Inicjatywy Trójmorza

V. Oblicza Polski/Faces of Poland

-The noble democracy of the First Polish Republic is a lesson for the whole of Europe/ Demokracja szlachecka I Rzeczpospolitej lekcją dla całej Europy

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

-Germany’s place in a just Europe/ Miejsce Niemiec w sprawiedliwej Europie
VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

-Hope/Nadzieja

February/Luty 2023

I.The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana

-Schuman Youth Groups: Let’s meet, because meetings inspire/ Młodzieżowe Grupy Schumana: Spotkajmy się, bo spotkania inspirują

II. An Important Issue for Poland/Ważne zagadnienie dla Polski

-The road to reparations from Germany is not closed – Interview with Prof. Bogdan Musiał, Polish historian living in Germany/ Droga do reparacji od Niemiec nie jest zamknięta – rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem, historykiem na co dzień mieszkającym w Niemczech

III. A Significant Problem for Europe/Istotny problem dla Europy

-EU institutional violence as a tool of neo-Marxism – Interview with prof. Tomasz Grzegorz Grosse /Unijna przemoc instytucjonalna narzędziem neomarksizmu – rozmowa z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse

-Victims of German aggression will pay reparations for the damage done by Germany? Patryk Jaki: It can build such a precedent/Ofiary niemieckiej agresji zrzucą się na reparacje za dokonane przez Niemcy zniszczenia? Jaki: Może to budować taki precedens

IV. Three Seas Initiative and its problems/Trójmorze i jego problemy

-Germany built its power on human injustice, and now they do not want to pay for it/Niemcy budowały swoją potęgę na ludzkiej krzywdzie, a teraz nie chcą za to płacić

V. Faces of Poland/ Oblicza Polski:

-Ulm family – apostles of mercy. A case study of Polish heroism – Interview with Dr. Mateusz Szpytma, historian, Deputy President of the Institute of National Remembrance/Umowie – apostołowie miłosierdzia. Case study polskiego bohaterstwa – Rozmowa z dr. Mateuszem Szpytmą, historykiem, Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

– Its sound is to awaken consciences. The bell from Poland „The Voice of the Unborn” will ring in Zambia/Jego dźwięk ma budzić sumienia. Dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” zabrzmi w Zambii

VI. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– In order to truly exist, Europe must be governed by the principle of equality/Europa, aby istnieć rzeczywiście, musi być rządzona przez zasadę równości 

VII. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Waiting for beatification/W oczekiwaniu na beatyfikację

 

January/Styczeń 2023

I. The Works at Institute of Schuman’s Thought/Prace w Instytucie Myśli Schumana 

 – Animators of the Poland’s Image in Europe promote not only the values of our nation/Animatorzy Wizerunku Polski w Europie promują nie tylko wartości naszego narodu

II. An Important Issue for Poland/ Ważne zagadnienie dla Polski

– Common gas imports in the EU in the context of solidarity – an interview with Andrzej Stefaniak, economy expert, Poland/ Wspólny import gazu w UE w kontekście solidarności – rozmowa z Andrzejem Stefaniakiem, ekspertem ds. gospodarki

III. A Significant Problem for Europe/ Istotny problem dla Europy 

– Russia’s aggression! Spinelli’s Europe will not defend itself – an interview with prof. Romuald Szeremietiew, security expert, Poland/ Agresja Rosji! Europa Spinellego się nie obroni – rozmowa z prof. Romualdem Szeremietiewem, ekspertem ds. bezpieczeństwa

IV. Christian Heritage in Schuman’s Ideas/ Dziedzictwo Chrześcijaństwa w ideach Schumana

– Schuman’s thoughts in the context of contemporary crisis/ Myśli Schumana w kontekście obecnego kryzysu

V. Poetry for the formation of the soul and mind/ Poezja dla formowania duszy i rozumu

– Christmas Eve without borders/ Wigilia bez granic

Skip to content